Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zielona Góra, znajdujący się przy ul. Wrocławskiej 73 (wjazd od Raculi), przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 9:00 i od godz. 14:00 do 19:30 oraz w soboty od godz. 8:00 do godz.12:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Przejdź do strony z pełną informacją
CZWARTEK, 13 grudnia 2018 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Łucji, Otylii, Eugeniusza
Kompleksowa gospodarka odpadami Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych Oczyszczanie miasta Transport odpadów
Kompleksowa gospodarka odpadami
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych
Samojezdna kosiarka do trawy.
Oczyszczanie miasta
Pojazd do zamiatania ulic.
Transport odpadów
Pojazdy do transportu odpadów komunalnych.

Klauzula informacyjna Drukuj Email
21.08.2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwane dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c, zarejestrowany w KRS pod numerem 0000710867, posiadający numer REGON 369088434 oraz numer NIP 9291935785.
 2. Administrator Pani/Pana danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Rafała Wielgusa, z którym można się kontaktować w następujący sposób: tel. 684114000, email iod@bhpex.pl lub klikając w link: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
  • Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
  • Zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających z przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały nr XLII.505.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15,
  • sprostowania danych zgodnie z art. 16,
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie zgodnie z art. 17,
  • ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 
następna podstrona »
© 2000-2018 Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.   ul.Zjednoczenia 110C,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 322-91-00   faks (68) 322-91-11