CZWARTEK, 24 stycznia 2019 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Felicji, Rafała, Tymoteusza
Kompleksowa gospodarka odpadami Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych Oczyszczanie miasta Transport odpadów
Kompleksowa gospodarka odpadami
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ( IMB )
Pielęgnacja komunalnych terenów zielonych
Samojezdna kosiarka do trawy.
Oczyszczanie miasta
Pojazd do zamiatania ulic.
Transport odpadów
Pojazdy do transportu odpadów komunalnych.
Tutaj jesteś: STRONA GŁÓWNA arrow PRZEKAZ DRUGIEMU

PRZEKAŻ DRUGIEMU  

Witamy na stronie "PRZEKAŻ DRUGIEMU"

Strona umożliwia zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń o odstąpieniu używanych (nadal sprawnych) sprzętów lub innych rzeczy, które są już niepotrzebne obecnym użytkownikom a mogą być jeszcze wykorzystane przez inne osoby, gdyż w przeciwnym razie znajdą się na składowisku odpadów.
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO "PRZEKAŻ DRUGIEMU"

 1. Serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" jest serwisem internetowym umożliwiającym osobom fizycznym (Ogłoszeniodawcom) nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń o chęci nieodpłatnego oddania (przeniesienia prawa własności) należących do nich rzeczy, innym osobom fizycznym.
 2. Administratorem serwisu "PRZEKAŻ DRUGIEMU" jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zjednoczenia 110C, 65-120 Zielona Góra, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000710867
  NIP: 9291935785, REGON: 369088434 Kapitał zakładowy: 39 393 500,00 zł
 3. Z serwisu "PRZEKAŻ DRUGIEMU" mogą korzystać osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby, które mają ukończone 13 lat lub posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem jednak, że ta kategoria osób może zamieszczać ogłoszenia dotyczące wyłącznie rzeczy nabytych przez taką osobę w zamian za swój zarobek, bądź dotyczące rzeczy pozostawionych im do swobodnego użytku przez ich przedstawicieli ustawowych.
 4. Ogłoszeniodawca dodając ogłoszenie oświadcza tym samym, iż zapoznał się zniniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Ogłoszeniodawca oświadcza, że jest prawnym właścicielem rzeczy zamieszczonej w ogłoszeniu.
 6. Serwis internetowy "PRZEKAŻ DRUGIEMU" oraz informacje zawarte na stronach serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych zprawem.
 7. Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Ogłoszeniodawca oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z Regulaminem serwisu, oraz że ogłoszenie nie narusza przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie narusza praw autorskich, patentowych, nie zniesławia, nie narusza prywatności ani godności, nie narusza praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.
 8. Za jakość, bezpieczeństwo, wady prawne i legalność rzeczy, o której mowa w ogłoszeniu odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca (w szczególności nie odpowiada za to w żadnym przypadku serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU", który nie jest stroną transakcji).
 9. Wiarygodność treści zamieszczanych w ogłoszeniach nie jest kontrolowana przez Administratora. Oświadczenia woli oraz umowy między użytkownikami serwisu są zawierane bez udziału oraz bez pośrednictwa serwisu, który nie jest stroną tych umów. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach serwisu spoczywa na jego użytkownikach. Serwis nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o potrzebach Ogłoszeniodawców. Treści ogłoszeń mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 10. W ogłoszeniu należy podać dane kontaktowe. Ogłoszenia, w których nie będzie danych kontaktowych będą usuwane.
 11. Dane kontaktowe Ogłoszeniodawców serwisu, pojawiające się w ogłoszeniach, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji. Skorzystanie z tych danych w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 12. Niedozwolone jest wykorzystywanie serwisu do innych celów - sprzecznych z charakterem i przedmiotem serwisu, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń o charakterze reklamowym. Zabrania się zamieszczania wielu kopii jednego ogłoszenia, a także umieszczania ogłoszeń zawierających negatywne opinie na temat innych osób lub firm, używania wyrazów niecenzuralnych, zamieszczania ogłoszeń o treści sprzecznej z polskim bądź międzynarodowym prawem, naruszających zasady etyczne, obyczajowe, zamieszczania nieprawdziwych informacji, które będą wprowadzały w błąd osoby korzystające z serwisu. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści pornograficznych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem.
 13. Ogłoszenie umieszczane jest na 30 dni. Po tym okresie Administrator serwisu ma prawo do usunięcia ogłoszenia.
 14. Jeśli ogłoszenie straci ważność przed upływem 30 dni od daty zamieszczenia, Ogłoszeniodawca powinien poinformować o tym Administratora serwisu przesyłając informację na adres e-mail webadmin@zgkim.zgora.pl
 15. Informacje przekazywane przez Ogłoszeniodawcę do serwisu są moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach serwisu, a tym samym usunąć ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania Ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Administrator ma prawo usunąć każde ogłoszenie umieszczone w serwisie "PRZEKAŻ DRUGIEMU" bez podania żadnej przyczyny.
 17. Ogłoszeniodawca godzi się zadość uczynić i uwolnić serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym, a także koszty poniesione w związku lub wwyniku naruszenia przez Ogłoszeniodawcę któregokolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań.
 18. Serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" nie odpowiada za treści publikowane przez Ogłoszeniodawców serwisu.
 19. Serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" nie odpowiada za transakcje zawarte w wyniku ogłoszenia zamieszczonego w serwisie przez Ogłoszeniodawcę. Wszczególności nie gwarantuje, że rzecz będąca przedmiotem ogłoszenia zostanie dostarczona do osoby zainteresowanej oraz nie odpowiada za niemożność sfinalizowania transakcji przez strony z jakichkolwiek powodów.
 20. Wszelkie skutki transakcji zawieranych w wyniku ogłoszeń zamieszczanych w serwisie, w świetle ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn ponoszą strony transakcji. Serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" nie jest stroną transakcji.
 21. Serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu, spowodowanych np. awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 22. W przypadku zakończenia działalności przez serwis "PRZEKAŻ DRUGIEMU" i jego likwidacji, Administrator serwisu ma prawo usunąć wszystkie ogłoszenia bez wcześniejszego powiadomienia Ogłoszeniodawców oraz bez konieczności refundowania jakichkolwiek kosztów poniesionych wcześniej przez Ogłoszeniodawcę w związku z ogłoszeniem.
 23. Administrator serwisu może zawiesić działanie serwisu "PRZEKAŻ DRUGIEMU" w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, na czas nieokreślony.
 24. Zmiany wprowadzone w Regulaminie stają się skuteczne od momentu udostępnienia ich na łamach serwisu "PRZEKAŻ DRUGIEMU" w zmienionej treści Regulaminu,
 25. Wszelkie skargi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub w formie poczty elektronicznej Administratorowi serwisu "PRZEKAŻ DRUGIEMU" i będą rozpatrywane w trybie indywidualnym.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
© 2000-2018 Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Zielonej Górze   ul.Zjednoczenia 110C,  65-120 Zielona Góra, tel. (68) 322-91-00   faks (68) 322-91-11